Dla Deweloperów Kolejna witryna oparta na WordPressie

Dla Deweloperów

Kancelaria radcy prawnego Macieja Drozdowskiego świadczy kompleksową obsługę prawną rynku deweloperskiego. W szczególności pomagamy w przekształcaniu rozwijających się przedsiębiorstw budowlanych w prężnie działające przedsiębiorstwa deweloperskie. Pomagamy również w dalszym rozwoju i bezpiecznej ekspansji przedsiębiorstwom deweloperskim mającym ugruntowaną pozycję na rynku.

Usługi przed rozpoczęciem procesu
budowlanego:

 • Usługi doradcze dotyczące dobrania odpowiedniej nieruchomości gruntowej
  pod planowaną zabudowę — przed zakupem nieruchomości doradzamy Klientom w uzyskaniu
  opinii urbanistycznych lub złożonych, modelowych koncepcji wstępnych.
 • Weryfikacja planowanej pod zakup nieruchomości pod kątem dostępności przyłączy —
  w szczególności reprezentujemy klientów w procesie uzyskania warunków przyłączeniowych,
  negocjacjach dotyczących przebudowy lub likwidacji istniejących sieci, negocjacjach
  z przedsiębiorstwami komunalnymi i organami administracji co do warunków uzbrojenia
  nieuzbrojonych nieruchomości.
 • Weryfikacja stanu prawnego planowanej pod zakup nieruchomości — wspieramy
  w weryfikacji granic nieruchomości, a także pomagamy uregulować sprawy sporne z sąsiadami,
  pomagamy w rozwiązaniu problemu ewentualnego prawa pierwokupu, dostępności do drogi
  publicznej, podziału nieruchomości, zniesienia współwłasności nieruchomości.
 • Usługi dotyczące procedury zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania
  Przestrzennego lub uzyskania decyzji o warunkach zabudowy — reprezentujemy Klienta
  w w/w procedurach.
 • Usługi dotyczące zamiany nieruchomości Klienta na inne nieruchomości — reprezentujemy
  Klienta w negocjacjach dotyczących zamiany gruntów, a w tym w negocjacjach dotyczących
  zmiany prywatnych nieruchomości Klienta na nieruchomości stanowiące własność jednostek
  samorządu terytorialnego.
 • Usługi dotyczące transakcji sprzedaży — sporządzamy umowy przedwstępne, a także projekty
  umów sprzedaży – pomagamy w wypracowaniu korzystnych dla obu stron kompromisów
  rozliczeniowych w tym sporządzenia umowy umożliwiającej rozliczenie części ceny w lokalach
  wybudowanych na kupowanej nieruchomości, umów nabycia udziałów we współwłasności
  nieruchomości umową przedwstępną ustalonego podziału nieruchomości, powierniczym
  nabywaniu nieruchomości,

Usługi w trakcie realizacji procesu
budowlanego i po jego zakończeniu:

 • Usługi dotyczące obsługi umów procesu budowlanego — przygotowujemy umowy na prace
  projektowe wraz z klauzulami dotyczącymi przeniesienia na dewelopera praw autorskich do projektu
  i jego poszczególnych części, a także klauzulami zabezpieczającymi dewelopera przed błędami
  projektowymi, zaniżonym PUM i opóźnieniami projektanta, ponadto sporządzamy i wspieramy
  w negocjowaniu umów na roboty budowlane, umów na generalne wykonawstwo, umów
  dostawy osprzętu w tym wind, okien, drzwi, wykonania balustrad, ogrodzenia itp., Reprezentujemy
  także Klienta w bieżących sporach na budowie dotyczących wadliwego lub opieszałego wykonywania
  umów przez kontrahentów dewelopera.
 • Usługi dotyczące sporów wynikłych z umów procesu budowlanego — w przypadku
  wadliwego wykonawstwa lub rażących opóźnień wspieramy Klienta w negocjacjach
  z kontrahentami celem wypracowania kompromisu, nadto pomagamy zabezpieczyć interesy
  Klienta poprzez stosowanie rozwiązań umożliwiających wykonawstwo zastępcze, odstąpienie
  od umowy, dochodzenie kar umownych lub odszkodowań od niesolidnego Kontrahenta.
 • Usługi dotyczące kredytowania inwestycji — wspieramy Klienta w negocjacjach wstępnych
  warunków kredytowych w tym w negocjacjach korzystnych warunków uruchomienia środków
  kredytowych oraz zastosowania racjonalnych zabezpieczeń.
 • Usługi dotyczące obsługi procesu sprzedażowego — wspieramy Klienta w organizacji
  i uruchomieniu biura sprzedaży, sporządzamy prospekty informacyjne, umowy rezerwacyjne,
  projekty umów deweloperskich i umów przenoszących własność, a także umowy
  na komercjalizację lokali usługowych, pomagamy w rozwiązywaniu bieżących problemów obsługi
  sprzedażowej oraz problemów wynikłych z postępowań kredytowych nabywców lokali.
 • Usługi dotyczące procesu posprzedażowego — świadczymy pomoc w organizacji wspólnoty
  mieszkaniowej, reprezentujemy dewelopera w postępowaniach reklamacyjnych i gwarancyjnych.

umów się na spotkanie