Osoby fizyczne Kolejna witryna oparta na WordPressie

Osoby Fizyczne

Kancelaria radcy prawnego Macieja Drozdowskiego posiada wyspecjalizowany dział prawny zajmujący
się obsługą prawną osób fizycznych. W szczególności specjalizujemy się w prowadzeniu trudnych
i skomplikowanych spraw rozwodowych, spraw spadkowych ze skomplikowanym lub trudnym do ustalenia majątkiem spadkowym, spaw dotyczących nieruchomości oraz spraw cywilnych i pracowniczych dotyczących dochodzenia roszczeń o zapłatę.

Usługi dla osób fizycznych w zakresie
spraw dotyczących nieruchomości:

 • Sporządzenie umów i dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami z najmu, dzierżawy,
  użyczenia oraz posiadania bez tytułu prawnego
 • Reprezentowanie Klientów w sporach z Deweloperami oraz wykonawcami wadliwych prac
  remontowych na nieruchomości
 • Reprezentowanie Klientów w sporach z sąsiadami i w innych sprawach dotyczących
  nieruchomości

Usługi w zakresie spraw rodzinnych:

 • Reprezentowanie Klientów w sprawach rozwodowych
 • Reprezentowanie Klientów w sprawach o podział majątku wspólnego, także w tedy, gdy w skład majątku wspólnego wchodzą duże przedsiębiorstwa, papiery wartościowe, składniki
 • Reprezentujemy Klientów w sprawach dotyczących uzyskania alimentów oraz sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej nad dziećmi

Usługi w zakresie spraw spadkowych:

 • Reprezentowanie Klienta w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku — w tym
  w szczególności w sprawach dotyczących unieważnienia testamentu
 • Reprezentowanie Klienta w sprawach o dział spadku — w tym w szczególności w sprawach
  związanych z podziałem między spadkobierców dużych przedsiębiorstw, nieruchomości
  ulokowanych w kraju i za granicą, spółek prawa handlowego, środków pieniężnych
  zdeponowanych w różnych instytucjach finansowych
 • Reprezentowanie Klienta w sprawach dotyczących zabezpieczenia spadku przed jego
  naruszeniem przez jednego ze spadkobierców lub osobę trzecią oraz w sprawach dotyczących
  sporządzenia inwentarza składników majątku spadkowego
 • Reprezentowanie Klienta w sprawach roszczeń o zachowek — także wtedy, gdy Klient
  jest pozwany o zapłatę nienależnego w całości lub w części zachowku

Usługi w zakresie spraw cywilnych
i prawa pracy:

 • Reprezentowanie Klientów w sprawach o zapłatę w szczególności z tytułu zwłoki w zapłacie
  przez niesolidnych dłużników oraz z tytułu roszczeń z rękojmi i gwarancji, nie wykonania umów
  przedwstępnych oraz nie wykonania innych umów cywilnych
 • Reprezentowanie Klientów w sporach z Bankami, Zakładami Ubezpieczeń, Jednostkami
  Samorządu Terytorialnego
 • Reprezentowanie Klienta w sporach z pracodawcą w szczególności w zakresie rozwiązania
  stosunku pracy, zapłaty wynagrodzenia oraz innych nie zapłaconych pracownikowi świadczeń